BIM pre zvyšovanie kvality a udržateľný rozvoj

BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - Building information management BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - BIM a 3D nákresy spracovávme najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy

Strecha - Building information management BIM a 3D modely strechy spracovávme najmä pre existujúcu strechu, kde je potrebné navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy.

Udržateľné stavebníctvo a obehové hospodárstvo

O nás
Našim dlhodobým cieľom je trvalá udržateľnosť a znižovanie energetickej náročnosti budov. Ku dňu 15.4.2020 sme zrealizovali 6895 m2 zateplenia striech. V zmysle odporúčaní Zelenej dohody EÚ stotožňujeme sa s transformáciou stavebníctva a dbáme o uplatnenie opatrení, ktoré zvýšia kvalitu životného prostredia nás všetkých.
- údržbou, opravami, rekonštrukciami predlžujeme životnosť existujúcich stavieb
- odporúčame recyklovateľné materiály (plech,drevo,betónové krytiny,sadrovláknité dosky)
- digitalizovaním eliminujeme tvorbu odpadu, efektívne regulujeme skladové zásoby a hľadáme možnosti recyklovania odpadu
- neustálym celoživotným vzdelávaním inovujeme naše procesy a usilujeme o uplatnenie noriem trvalej udržateľnosti do praxe
Pridajte sa, spoločne inovujme a prispejme ku ekologickej transformácii. Viac sa dozviete na stránke: Zelená dohoda EÚ


Prístup na základe usmernení medzinárodných ISO noriem

1. Pri rozvoji podnikateľskej činnosti uprednosťnujeme udržateľnú kvalitu pred kvantitou. Pri našej činnosti dbáme na medzinárodné európske usmernenia ISO Systémy manažérstva, ktoré prinášajú exaktné metódy a systémové riešenia.


2. V súlade s normami usilujeme o zosúladenie potrieb trhu a zainteresovaných osôb, snažíme sa o zvyšovanie kvality práce a zlepšovanie dodania. Zároveň sa snažíme o zlepšovanie vzájomného úžitku a synergie.


3. V oblasti enviromentu usilujeme o efektívneho nakladanie so zdrojmi, pri realizácii hľadáme efektívne technické riešenia s dlhšou životnosťou, optimálny výber materiálov, preferujeme recykláciu strešných krytín a materiály odovzdávame na recykláciu pre ich opätovné využitie v hospodárstve, riešenia pre suchú výstavbu a iné ekologické riešenia.


4. V oblasti zúžitkovania recyklátov odporúčame webové trhoviská www.cyrkl.com/sk/ a www.plasticportal.sk, kde je možné ponúknuť, ale aj nakúpiť recykláty, suroviny, alebo nakúpiť recyklované výrobky.


5. Pre zadržiavanie vody v mestách odporúčame investorom a stavebníkom vegetačné strechy (zelené strechy), ktoré napomáhajú ku ochladzovaniu miest a znižovaniu emisií CO2.


6. Pre úsporu energií odporúčame účinné zateplenie strechy a solárne panely, ktoré šetria životné prostredie a nahrádzajú fosílne palivá.


7. Preferujeme továrenskú výrobu komponentov a dielcov z unifikovaných recyklovateľných dielcov, ktoré je možné kombinovať pre rôzne typy stavieb. Vďaka digitalizácii stavebníctva a metóde BIM dokážeme presnejšie plánovať a analyzovať variantné riešenia.


8. V zmysle obehového hospodárstva navrhujeme technické riešenia pre strechy, ktoré sú trvácnejšie, ľahšie opraviteľné a bolo ich možné modernizovať.


9. Zapracovávaním IT riešení pre spracovanie dát a preferovaním internetovej komunikácie šetríme životné prostredie.


10. Pri administratívnych činnostiach používame inteligentné softwarové spracovanie, mobilné aplikácie a online konfigurátory, ktoré nahrádzajú výpočty na papieri a nákresy v papierovej forme.


11. Väčšinu dokumentov uchovávame v digitálnej forme, čím znižujeme priestor a záťaž na archivovanie množstva paierov.


12. V oblasti benchmarkingu sa zaujímame najmä o postupy z iných rozvinutých krajín, ktoré sú definované ako najlepšia prax a zároveň ich zapracovávame do našich procesov.


13. Našim zámerom je zvyšovanie úrovne racionalizácie riadiacich činností, efektívneho riadenia zdrojov a systémového prístupu na čo najvyššiu možnú úroveň.


14. Analýzy vykonávame na základe parametrov a číselných porovnaní, aby sme dosahovali čo najvyššiu racionalizáciu v procesoch.


15. Pre zlepšovanie prípravy stavby používame digitálnu metódu BIM, pri ktorej je zabezpečený presnejší a premyslenejší návrh rekonštrukcie.


16. Zdieľaním dát so zákazníkom prinášame lepšiu kontrolu nad projektom, nákladmi a zákazník sa tak môže lepšie rozhodovať.


17. Metóda BIM prináša lepšie spracovanie informácií projektu, pri realizácii prináša vyššiu hospodárnosť a efektívnosť a má vyplyv na znižovanie dopadov na životné prostredie.


18. Týmto zároveň zlepšujeme a analyzujeme technologické riešenia a postupy, ktoré poskytujú zákazníkom vyššiu kvalitu a dlhšiu životnosť strechy za primeranú cenu.


19. 3D nákresy a 3D skenovanie sférickou fotokamerou spracovávame najmä pre existujúce strechy, kde je potrebné zachytiť detaily a navrhnúť efektívnu rekonštrukciu, alebo zateplenie strechy.


20. Ďalším zlepšením je, že všetky tieto údaje o stavbe vieme elektronicky zdieľat so zákazníkmi a zainteresovanými osobami (s úradmi, so stavebným dozorom).


21. Pre aktívnu spoluprácu zdieľame informácie so zákazníkom a dávame priestor dialógu. Spoločne tak vypracovávame zadanie, ktoré spĺňa požiadavky zúčastnených strán.

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky