Produkty

Zateplenie bytového domu, zateplenie fasády a strechy - pre Martin a okolie.

Zateplenie bytového domu Martin

Pre komplexnú obnovu bytového domu odporúčame renomovanú firmu
M - INVESTMENT, ktorá zabezpečí všetky stavebné práce spojené s obnovou a príslušnou stavebnou dokumentáciou.

Kontakt: Ing. Miroslav Matula
mobil: 0903 533 982, 043/430 48 93
e-mail: matula-m@mail.telekom.sk- zateplenie fasády a strechy

- výmenu otvorových konštrukcií (okná, dvere, presklené steny)

- obnova balkónov a lógií vrátane výplní a podláh

- meranie a regulácia vykurovacej sústavy vrátane vykurovania tepelnými čerpadlami

- rozvody energií (SV, TÚV, odpady, plyn)

- murárske práce vrátane omietok, maľoviek, keramických dlažieb a PVC krytín

- rekonštrukcia a výmena osobných výťahov v spolupráci s renomovanými firmami


V rámci prípravy a realizácie diela riešia všetky činnosti od prvého kontaktu až po kolaudáciu. Jednotlivé etapy obnovy bytového domu a ich náplň obsahujú najmä:


Spracovanie štúdie, ako podklad pre rozhodnutie investora resp. vlastníkov bytov o ďalšom postupe

- monitorovanie skutkového stavu objektu
- spracovanie zadania a určenie predpokladaného rozsahu prác
- návrh obnovy jednotlivých celkov
- spracovanie rozpočtu a predpokladaných nákladov
- výpočet úspor tepla z navrhovaného riešenia obnovy
- návrh spôsobu financovania (ŠFRB, dotácie, program zateplovania)
- prepočet finančného zaťaženia vlastníkov a zmeny oproti súčasnému stavu
- návrh celkového postupu prípravy a harmonogram realizácie

Prerokovanie štúdie na schôdzi vlastníkov s účasťou Ing.Miroslava Matulu s konzultáciou o obnove, ktorá obsahuje:

- vecný rozsah obnovy jednotlivých stavebných a technologických celkov
- predpokladané maximálne náklady na ich obnovu
- spôsob financovania obnovy a zateplenia (úver na obnovu zo ŠFRB, úver na tepelnú ochranu zo ŠFRB, dotácia, vlastné zdroje FO a pod.)
- spôsob ručenia poskytnutých úverov
- schválenie výšky FO zabezpečujúcu splátky úveru a ďalšiu prevádzku a údržbu objektu
- rozsah a spôsob spracovania potrebnej projektovej dokumentácie
- stavebné konanie v zmysle podmienok príslušného stavebného úradu
- dodávateľský systém realizácie diela
- poverenie predsedu SVB resp. správcu ku krokom, ktoré je potrebné vykonať v príprave, finančnom zabezpečení a realizácii diela v styku s dotknutými inštitúciami a subjektmi

Pre spoluprácu kontaktujte Ing.Miroslava Matulu 0903 533 982, 043/430 48 93, e-mail: matula-m@mail.telekom.sk

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky