Etický kódex

Etický kódex


Spoločnosť StrechoStav, s.r.o. pri svojej činnosti dbá o dodržiavanie etického kódexu, ktorého cieľom je zvyšovať dôstojnú úroveň, profesionalitu pri poskytovaní služieb a zabrániť nežiadúcim praktikám, ktoré by mohli mať za následok zníženie dôvery u investorov, alebo mohli viesť ku poškodzovaniu dobrého mena.
1. Nakoľko sme rodinnou firmou, je pre nás jednou z priorít podniková kultúra, objektívne a systémové rozhodovanie. Našim spoločným cieľom je poskytovať profesionalitu pre zákazníkov a investorov. Odborná starostlivosť pre nás znamená zohľadnenie rizík a zoskupenie odborných informácií, ktoré sa týkajú daného rozhodnutia. ISO a STN normy sú súbory pravidiel a postupov, ktoré nám pomáhajú pri systémových riešeniach, pomáhajú zefektívňovať činnosti organizácie, zvyšovať kvalitu, znižovať reklamácie, zvyšovať spokojnosť zákazníkov a profesionálnu úroveň komunikácie v styku so zákazníkmi.


2. Konflikt záujmov si vysvetľujeme ako situáciu, kedy dochádza ku vzájomnným protichodným cieľom, záujmom, ktoré bránia subjektom vo vzájomnej spolupráci. Na procesnej úrovni dbáme, aby pri vzájomnej a ohľaduplnej spolupráci nedochádzalo ku protichodným a sporným cieľom. Konštruktívnymi riešeniami, synergiou a vzájomnou, otvorenou spoluprácou dbáme, aby zúčastnené strany získali vzájomný úžitok. V tejto oblasti jednoznačne dbáme o zjednotenie záujmov, na ktorých dokážeme vzájomne spolupracovať. Podľa zásady "hľadajme čo nás na trhu spája, nie čo nás rozdeľuje". Vzájomná spolupráca a synergia je pre nás hodnotou a jediným spôsobom, ako postupovať konštruktívne.


3. V oblasti podnikateľského prostredia podporujeme zásady čestného a slobodného podnikania, mäkké zručnosti, zdravú hospodársku súťaž a budovanie konkurencieschopnosti, ktorá je hnacím motorom pre inovácie a ďalší rozvoj. V profesných združeniach a odborných komisiách sme aktívni na tvorbe konceptov, ktoré vedú k lepšiemu zosúladeniu sytémových opatrení pre hospodársky a sociálny rozvoj. Nikdy však nerozhodujeme adresne o subjektoch, alebo konkrétnych osobách, ani o to neusilujeme. Návrhy na zlepšovanie obvykle podliehajú pripomienkovaniu a schvaľovaniu. Sú formulované na plošnej úrovni, ktoré majú za cieľ zlepšenie podnikateľského prostredia a zlepšovanie odbornosti v stavebnom odvetví. Zosúladenie zlepšovacích návrhov a implementáciu do praxe zaisťujú poverené osoby v komisiách a združeniach, ktorých činnosť ďalej neriadime, ani nekoordinujeme. Naše návrhy majú obvkyle za cieľ zjednodušovanie a udržateľné inovovanie podnikateľského prostredia, ktoré sa vo výsledku prenáša aj na zakazníkov a investorov, v poskytovaní inovatívnejších a profesionálnejších služieb na trhu.


4. Pôvod nášho financovania a investícii do podnikania pochádza z poskytovania našich služieb, vykonávania stavebných prác, z vlastných zdrojov, alebo firemných bankových úverov. Neboli sme príjmateľom dotácií, finančných vkladov od cudzích subjektov, alebo štátnych príspevkov na financovanie podnikateľskej činnosti. Mimo rodinných vzťahov, naša firma nemá žiadnych tichých spoločníkov, ani žiadne utajené majetkové prepojenia na iné subjekty. Nakoľko nás neovplyvňujú cudzie záujmy, prioritou vyplývajúcou z financovania je pre nás udržatelne poskytovať hodnotné služby, čo vo výsledku je výhodou v prospech zákazníkov a investorov. Pri našej forme financovania sme nezaznamenali žiadne znevýhodnenie, ktoré by malo predstavovať neetický dopad na zákazníka, investora.


5. Pri určení vnútropodnikových postupov a činností, dbáme o postupovanie s odbornou spôsobilosťou, v zmysle predpisov a noriem, ktoré sú predvídateľné, merateľné, nestranné, overiteľné a sú dostupné pre všetkých. Zároveň uplatnením noriem do praxe používame primerané a osvedčené, odborné postupy. V mnohých prípadoch sa podieľajú na našich rozhodnutiach odborníci a experti s dlhoročnými skúsenosťami v obore. Mnohé poznatky tiež zbierame z odborných seminárov, konferencií, webinárov a z odbornej literatúry.


6. Pri príjmaní zásadných vnútropodnikových rozhodnutí rozhodujeme nezaujato na základe viackriteriálnych analýz, prieskumov a zozbieraní relevantných údajov, čím dbáme na objektívnosť, primeranosť a správnosť rozhodnutí, ktoré sú absolútne nezávislé od príbuzenských vzťahov. Vo vlastnom záujme sa snažíme o optimálne a objektívne rozhodnutia na základe faktov, ktorými chceme zaistiť dlhodobú udržateľnosť a dlhodobú perspektívu pri poskytovaní služieb.


7. Rovnako v prípadoch, ak je objednávateľom investor v príbuzenskom vzťahu, rozhodujeme podľa zásady rovnakého zaobchádzania. Dbáme aby sme postupovali obvyklým spôsobom, odborne, ktorý nemá za cieľ zvýhodňovať, ani neznevýhodňovať príbuzného zákazníka, v rovnakej situácii v porovnaní s bežným zákazníkom.


8. Taktiež firemné usmernenia, digitalizácia procesov a metodiky projektového manažmentu nás vedú konať nestranne a robiť primerané rozhodnutia na základe dostupných dát, ktoré máme k dispozícii v danom čase.


9. Odôvodnenie zodpovedných rozhodnutí sa zakladá na faktoch, historických dátach, predošlých skúsenostiach, na postupoch v zmysle predpisov, vyhlášok a noriem, alebo na základe odporúčaní odborníkov a expertov tak, aby sme vykonali optimálne a zodpovedné rozhodnutie.


10. Pri plnení úloh dbáme o svedomitú a odbornú uroveň konania. Usilujeme o čo najlepšie výsledky pri práci, o rozvoj schopností, vedomostí a zručností prostredníctvom vzdelávania, s cieľom zlepšovať naše služby v prospech investorov a zákazníkov.


11. Dbáme o zodpovedné, profesionálne konanie a o kvalitu poskytovaných služieb. Pri svojej činnosti dbáme o transparentnosť, otvorenú spoluprácu so zainteresovanými osobami, podporujeme inovácie a modernizáciu.


12. Dbáme aby každý prevzal vlastnú zodpovednosť za etické konanie, kódexom vedieme každého ku dodržiavaniu etických zásad a zapracovaniu etického správania do svojich každodennných úloh a činností.


13. Pri poskytovaní služieb sa riadime hospodárnym nakladaním so zdrojmi a účelným konaním, so zohľadnením krátkodobého a dlhodobého hľadiska tak, aby investorom a zákazníkom nevznikali neodôvodnené náklady. Majetok investorov a zákazníkov chránime pred poškodením, zničením alebo zneužitím.


14. Dbáme o objektívne vykonávanie rozhodnutí na základe dostupných faktov a skutočností, predošlých skúseností a vyhýbame sa subjektívnym záverom, alebo neodborným odhadom.


15. Pri vykonávaní rozhodnutí dbáme, aby nás neovplyvňovali pozitívne, alebo negatívne vzťahy ku konkrétnej fyzickej osobe alebo právnickej osobe a aby nevznikali nedôvodnené rozdiely v postupoch a výstupoch v zhodných situáciách. Dbáme aby sme konali čestne a nespôsobili svojim rozhodnutím znevýhodnenie pre ostatných.


16. Pri našej činnosti sa snažíme prispieť k vytvoreniu zdravého a bezpečného pracovného prostredia, prispieť ku zlepšovaniu životného prostredia a podieľať sa na zlepšovaní etického podnikateľského prostredia. Od žiadnej osoby nevyžadujeme, aby pracovala v okolí, alebo v podmienkach, ktoré nie sú bezpečné alebo sú nebezpečné pre jej zdravie. Každý by mal prevziať zodpovednosť, aby sa dozvedel o nebezpečenstvách spojených s pracoviskom a rizikami pri úlohách, ktoré má vykonávať. Každý by mal prevziať zodpovednosť za dodržiavanie platných bezpečnostných požiadaviek, nosenie predpísaného bezpečnostného vybavenia a predchádzať nehodám, ktorým sa dá vyhnúť.


17. Získané informácie pri poskytovaní služieb chránime, nakladáme s nimi ako s obchodným tajomstvom a poskytujeme výlučne podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.


18. Vyhýbame sa nedôstojnému správaniu a konaniu, ktoré by mohlo znížiť dôveru pri poskytovaní služieb. Usilujeme o dobré meziľudské vzťahy, podporujeme spoluprácu, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť, snažíme sa postupovať zdvorilo, s porozumením a ochotou.


19. Nešírime informácie o ktorých vieme, alebo sa domnievame, že ide o zavádzajúce, nepravdivé informácie a môžu poškodiť povesť, alebo dobré meno.


20. Nevyhľadávame ani neusilujeme o získanie informácií, ktoré nesúvisia s poskytovaním našich služieb.


21. Nezatajujeme a nezadržiavame informácie, ktoré majú byť v zmysle zákona sprístupnené. Dobrovoľne zverejňujeme usmernenia, podmienky a kódexy, ktoré prinášajú investorom a verejnosti predvídateľnosť našich rozhodnutí.


22. Pri kontakte s nekalými praktikami, alebo nátlakom sa zdržíme ďalšieho konania, alebo primerane vykonáme úkony na právnu ochranu, prevenciu a minimalizovanie dopadov nekalých praktík.


23. Ak máte podozrenie, že náš pracovník, alebo dodávateľ hrubo porušuje tento etický kódex, oznámte nám toto podozrenie na mailovú adresu info @ strechostav.sk a prípad posúdime s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu.


Posledná aktualizácia: 03.05.2020


Máte s nami skúsenosť? Budeme radi za Váš názor a celkové zhodnotenie spolupráce v dotazníku spokojnosti

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky