Udržateľné bývanie v malom dome (Tiny House) vs. štandardný rodinný dom

Poradenstvo
Veľa sa hovorí o alternatívnom bývaní v kontajneroch, mobilných, či modulárnych domoch ako prevratnom ekologickom bývaní, ktoré naviac prináša slobodu a šťastie. Bývanie v štandardnom murovanom dome vraj prináša vysoké náklady a malý potenciál sebarealizácie. Zaujala nás preto štúdia z roku 2019 v meste Blacksburg vo Virgínii, kde porovnávali bývanie v osemdesiatich malých drevodomoch. V tejto štúdii pozorujú najmä spotrebiteľské správanie a životný štýl obyvateľov takýchto domov. Alternatívne bývanie má plniť základné funkcie bývania, riešenie chudoby a bezdomovectva. Avšak nedá sa povedať, že ide o sociálnu inováciu v oblasti alternatívneho bývania.

V úvode štúdie sa hovorí o znížení ekologickej stopy až o 45%, pri bývaní v malých drevodomoch. To však nie je dosiahnuté spotrebiteľským správaním, ale prirodzene tým, že malým dom spotrebúva menej energie, využíva dažďovú vodu a obnoviteľné zdroje energie najmä z fotovoltaických panelov. Z čiste environmentálneho hľadiska by to bol priaznivý výsledok. Z hľadiska kvality bývania, bezpečnosti, akustiky, komfortu bývania, či hygienických štandardov malý drevodom nemožno považovať za pokrokové bývanie.

Ilustračné foto
Porovnanie životného štýlu a nákupného správania obyvateľov zobrazuje diagram.
Oranžový diagram vyjadruje spotrebiteľské správanie obyvateľov štandardných domov.
Modrý diagram predstavuje správanie obyvateľov malých drevodomov.

Analýza nákupného správania obyvateľov je zameraná na frekvenciu nákupov a životný štýl. Teda nebrala do úvahy objem nákupov, alebo minuté financie za nákupy. Z inej analýzy však vyplýva, že životné náklady na osobu v malých domoch, sú porovnateľné so životnými nákladmi priemerných obyvateľov štandardných domov. Teda o ekonomicky úspornom životnom štýle sa nedá hovoriť.


Energetická spotreba je nižšia najmä z dôvodu, že dom je menší a teda potreba vykurovania je nižšia. Spotreba na m2 obytnej plochy však nezaznamenáva rozdiely mezi malým a priemerným domom. Malý drevodom využíva najmä fotovoltaické panely a zachytávanie zrážkovej vody, čo mu pomáha pokrývať spotrebu.
Tlačoviny a knihy kupovali obyvatelia malých domov častejšie, zrejme aj z dôvodu slabšej dostupnosti internetu.
Oblečenie kupovali obyvatelia malých domov častejšie a najmä z druhej ruky (secondhand). Tu sa ukázala závislosť na priemerných spotrebiteľoch, ktorí nakupujú v obchodoch. Totiž bez priemerných spotrebiteľov by nákupy z druhej ruky nefungovali.
Čiernu elektroniku (mobily a televízory) kupovali obyvatelia malých domov častejšie a opäť najmä z druhej ruky. Frekvencia nakupovania je vyššia z dôvodu, že nakupujú elektroniku pred koncom jej životnosti. Teda častejšie aj docháda k jej poruchám.
Bielu techniku (práčky a chladničky) kupovali obyvatelia malých domov častejšie a tiež najmä z druhej ruky.
Domáce vybavenie (nábytok, gauč) kupovali obyvatelia malých domov podstatne menej než priemerní spotrebitelia. Dôvodom boli častokrát vlastné výrobky z paliet a podobné alternatívne riešenia.
V triedení odpadu boli obyvatelia malých domov dôslednejší, než priemerní spotrebitelia. Produkovali síce rovnaké množstvo odpadu na obyvateľa, ale viac separovali odpad a častejšie využili odpad na ďalšie zhodnotenie.
Motorovú prepravu (auto, autobus) využívali obyvatelia malých domov menej, než priemerný spotrebiteľ. Častejšie využívali bicykel.
Potraviny nakupovali menej kalorické, čo vyplynulo najmä z menšieho podielu mäsových výrobkov v ich jedálničku.
Nedostatky životného štýlu, ktoré sme vyhodnotili u obyvateľov v malých domoch:
- potrebná každodenná údržba a opravy v domácnosti, potreba častých renovácií v dôsledku krátkej životnosti alternatívnych riešení
- časté sociálne odlúčenie od spoločnosti a minimálne zapájanie sa do spoločenského života
- minimálny, alebo žiadny kultúrny život obyvateľov alternatívneho bývania
- žiadna spoločenská zodpovednosť, alebo zapojenie do procesov na zlepšovanie spoločnosti
- nevyhovujúce podmienky bývania pre ďalšie napredovanie, vzdelávanie, alebo samoštúdium
- vznik nových komunít (osád), kde sa sústreďuje chudobná vrstva obyvateľstva
- obmedzené možnosti úpravy vnútorného vzduchu, regulácie vlhkosti a dezinfekcie. Obyvatelia dýchajú príliš vlhký, alebo príliš suchý vzduch, či zápachy, podľa vonkajšej kvality vzduchu
- ohrozenie zdravia vplyvom nebezpečných látok z odpadu, častejší kontakt s hnilobnými procesmi
- znižovanie hygienického štandardu, zápach z WC, vyžaduje sa údržba okolo fekálnej nádrže, častejší kontakt s baktériami
- ohrozenie bezpečnosti vplyvom neodborných svojpomocných zásahov do elektrických zariadení, vyššie riziká požiaru
- obmedzené možnosti poistenia a nemožnosť financovania takéhoto bývania hypotékami
- obmedzenie možných výnosov z prenájmu stavby
- obmedzené priestorové možnosti, často krát nerešpektujúce minimálne výmery miestností
- obmedzenie viac-člennej domácnosti a podmienok pre výchovu rodiny
- nedostačujúce akustické vlastnosti domov
- pre krátku životnosť stavby znemožnené využitie ďalšou generáciou
- predaj malého domu je častokrát obtiažny, alebo sa predáva pod cenu
- cena malých domov vekom klesá, naopak pri štandardných domoch ceny dlhodobo rastú


Záver: Zo štúdie nám vyplýva, že obyvatelia malých domov sa orientovali na krátkodobé, okamžité riešenia a uprednostňujú tovar z druhej ruky. Orientujú sa na domáce výrobky a svojpomocné riešenia. Sú večnými začiatočníkmi, čo má dopad na ich osobnú stagnáciu. Prevláda u nich viacej spiatočnícke myslenie, nerozvíjajú vlastné inovačné myslenie. Vyhľadávajú dobrodružný životný štýl "homeless" a "nomadem", čo je v preklade kočovný, potulný - tulácky život.
Napriek pozitívnemu zníženiu ekologickej stopy, takýto životný štýl a alternatívne bývanie nenapĺňa všetky princípy trvalej udržateľnosti, ani zásady boja proti chudobe. Naopak z dlhodobého hľadiska sa chudoba obyvateľov dokonca prehlbuje. Bývanie je orientované výlučne na nezdravé šetrenie v mene znižovania ekologickej stopy. Alternatívne bývanie nezohľadňuje všetky životné potreby človeka a neprináša benefity, ktoré má bývanie v štandardných domoch.
Táto štúdia môže byť určitou inšpiráciou ku prechodu na obnoviteľné zdroje, ale s implementáciou pre štandardné murované domy. Fotovoltaické panely, tepelné čerpadlá, vodozádržné systémy, využitie zrážkovej vody, separovanie a zhodnotenie odpadu sú vhodné riešenia, sú koncepciou pre pasívne a aktívne domy, ktoré jednoznačne znižujú záťaž na životné prostredie. Preto vždy vyvažujme rozhodnutia o plnohodnotnom bývaní a udržateľnom životnom štýle.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky